Brukarrevision


Brukarstyrd brukarrevision - NSPH Halland organiserar och utför brukarrevisioner.

En brukarrevision är enligt Riksförbundet för Social och Mental Hälsas (RSMH:s) och Schizofreniförbundets definition ”en granskning av en enhet eller verksamhet som ger vård, stöd eller service till personer med psykiska funktionshinder som utförs av brukare och/eller närstående”.

Syftet med en brukarrevision:

Ett verktyg för att identifiera brister och tillgångar i verksamheten, på systemnivå.

Utvärderingen utförs för de aktuella brukarnas skull och för framtida brukares skull.

Öka kvalitén i verksamheten.

Ett sätt att ta tillvara på brukarnas röst och öka brukarnas inflytande.

En framtida “kvalitetsstämpel” att verksamheten använder sig av brukarstyrd brukarrevision.

Vi söker brukarrevisorer!

Vill du vara med och utveckla den psykiatriska vården?

Det kan man göra genom en brukarrevision. En brukarrevision är en granskning av vårdeller omsorgsverksamhet som utförs av brukarrevisorer – alltså av personer som har egen erfarenhet av liknande verksamheter. Som brukarrevisor granskar man på olika sätt vad patienter, brukare eller klienter tycker om den insats som de får.

Nu söker vi dig som skulle vilja arbeta som brukarrevisor!

En utbildning för blivande brukarrevisorer kommer att hållas 29 juni 9-17 i Varberg. Timersättning utgår för deltagande. Utbildningen kommer att ge dig de tips och verktyg du behöver för att kunna arbeta som brukarrevisor. Det arbete du utför som brukarrevisor kommer arvoderas genom timersättning och om ditt arbete kräver det kommer reseersättning att utgå.

Revisionen kommer att genomföras i Halmstad sept-okt 2021.

Ta chansen att vara med och arbeta för att utveckla den psykiatriska vården!

Brukarna inom verksamheten som intervjuas spelar här en nyckelroll. De besitter en stor kunskap och erfarenhet om hur det är att vara brukare i er verksamhet.


Brukarrevision ska vara extern (komma utifrån) och vara oberoende av beställaren (de som ska granskas).


De som genomför revisionen är oberoende i förhållande till verksamheten som ska granskas. Revisionen går till så att två personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa kommer och intervjuar brukarna om vad de tycker och tänker om verksamheten. Syftet är att redogöra både för vad som fungerar bra samt vad som behöver förbättras. De brukare som medverkar garanteras att få vara anonyma med sina enskilda svar och på så sätt ökar deltagarnas vilja att vara öppna och ärliga i svaren. Brukarnas medverkan ska självklart vara frivilligt.


Som personal är ni väldigt betydelsefulla. Det är ni som har den dagliga kontakten med brukarna och har stora möjligheter att påverka och motivera brukarna till att delta i intervjun.


När den färdiga undersökningen presenteras har allt intervjumaterial anonymiserats, inga namn eller händelser som går att härleda till en person kommer att tas med.


Se detta som en unik möjlighet till att vara delaktiga i att förbättra brukarnas stöd och insatser, vilket kan resultera i en förbättrad vård och omsorg för brukarna. Detta i sig kan även påverka er arbetsmiljö positivt, genom att skapa en större delaktighet på er arbetsplats samt kunna få en bättre kommunikation mellan personal och brukare.

Alla ska få en möjlighet att utvecklas och bidra till samhällets utveckling, var och en utifrån sina unika förutsättningar.

Stöd gärna vårt arbete.