Om NSPH Halland


Informationsmaterial

Verksamhetsdokument

NSPH Halland - vi arbetar för ökat brukarinflytande och ökad kunskap om psykisk ohälsa

Nationell samverkan för psykisk hälsa i Halland startade 2016 och har i dag 6 medlemsföreningar.

NSPH Halland är en del av NSPH riks, Riksförbundet Hjärnkoll och samarbetar med flera regionala föreningar runtom i Sverige.

Vi är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigföreningar inom det psykiatriska området.

Vi har alla på något sätt koppling till psykisk ohälsa och vi ser vår erfarenhet som en oumbärlig resurs inom vården, stödet och behandlingen.

Vi verkar för att våra medlemmar ska ha större inflytande över de beslut som fattas inom området.

Vi samverkar med myndigheter och andra aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Foto: Jenny Häggblom

NSPH Halland och dess medlemsorganisationer ser erfarenhet av psykisk ohälsa som en resurs i vården, stödet och behandlingen. Vi verkar för att våra medlemmar ska få ökat inflytande och rätt till delaktighet över de beslut som fattas inom området. Vi strävar efter att nå resultat i frågor som är viktiga för medlemmarnas psykiska hälsa och livsvillkor.


NSPH Halland verkar för ett demokratiskt, solidariskt och rättvist samhälle, där vi ger varandra ömsesidigt stöd.


Genom organiserad samverkan vill vi medverka till att psykiatrin i vid mening utvecklas på ett humant, effektivt och säkert sätt genom att berörda samhällsorgan tar tillvara den erfarenhet och kraft som medverkan från patienter, brukare och anhöriga erbjuder.

Vi arbetar för att:

Stödja och bidra till att utveckla patienters, brukares och anhörigas inflytande på alla nivåer i samhället.

Patienter, brukare och anhöriga med sin särskilda kompetens skall ha möjlighet att medverka i informations-, kunskapsspridning, opinionsbildning och utbildning om vård, stöd, behandling, bemötande, anpassning och hjälpmedel.

Stödja och bidra till utvecklingen av egenmakt, självhjälp och återhämtning.

Psykiatrin ska erbjuda vård med god kvalitet, baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet, i den omfattning som behövs för att vården skall bli lättillgänglig, demokratisk och rättssäker.

Samhället utvecklar tidiga och effektiva förebyggande insatser, så att uppkomsten av psykisk ohälsa/sjukdomar eller funktionsnedsättningar så långt som möjligt minimeras.

Ge de samverkande organisationerna möjlighet att fördjupa kunskapen, samverkan med varandra, samt utbyta erfarenheter och information.

NSPH har enats kring dokumentet ”Så vill vi ha det”.

NSPH Hallands grundläggande värderingar utgår från FN-deklarationen om alla människors lika rätt och värde oavsett ålder, kön, etniskt ursprung eller funktionsnedsättning eller sexuellvläggning, samt från Salamanca +10-deklarationen om principer, inriktning och praxis vid undervisning av elever med behov av särskilt stöd.Alla ska få en möjlighet att utvecklas och bidra till samhällets utveckling, var och en utifrån sina unika förutsättningar.

Stöd gärna vårt arbete.