GDPR


Slutrapport brukarrevision

GDPR - NSPH Hallands rutiner kring brukarstyrd brukarrevison

En brukarrevision är enligt Riksförbundet för Social och Mental Hälsas (RSMH:s) och Schizofreniförbundets definition ”en granskning av en enhet eller verksamhet som ger vård, stöd eller service till personer med psykiska funktionshinder som utförs av brukare och/eller närstående”.

NSPH Halland behandlar personuppgifter på samma sätt som kringliggande region gör när det gäller brukarstyrd brukarrevision. Uppdragstagaren omfattas av 2 kap §8 Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531) vilken innefattar reglerna om tystnadsplikt.


Uppdragstagaren förbinder sig i ett avtal att inte röja uppgifter som uppfattas av tystnadsplikten muntligt, skriftligt eller genom handling. Uppdragstagaren informeras om och åläggs också att följa Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) samt Lagen om skydd för företagshemligheter (1990:409) som berör hur information om hälsotillstånd, personliga förhållanden samt affärs- och driftsförhållande inte får spridas.


I informationen till brukare som inbjuds att delta ingår informationsmaterial om vad en brukarrevision är och en samtyckesblankett. Materialet baserar sig på de fyra etiska principerna för brukarrevision:

Informationskravet

Samtyckeskravet

Konfidentialitetskravet

Nyttjandekravet

I informationen kommer att framgå hur konfidentialitet säkerställs utifrån ovan nämnda lagutrymme samt Dataskyddsförordningen (GDPR) vilket samtyckesblanketten sedan används för att insamla samtycke för.


I samband med att materialet för den specifika brukarrevision tas fram hanteras de risker som revisionen kommer att kunna medföra.


Däribland sådana som är specifika för Dataskyddsförordningen. Riskhanteringen ligger sedan till grund för vilket lagstöd som är lämpligast att använda för att uppfylla Dataskyddsförordningen.


Det framtagna underlaget används sedan för att utforma informationsmaterialet och samtyckesblanketten.

Alla ska få en möjlighet att utvecklas och bidra till samhällets utveckling, var och en utifrån sina unika förutsättningar.

Stöd gärna vårt arbete.